Projekat "Iskoristi pravo da budeš uključen"

Projekat "Iskoristi pravo da budeš uključen"

Projekat „Iskoristi pravo da učestvuješ“ je počeo sa realizacijom u aprilu mesecu 2007. godine, a izvodiće se do februara 2008. godine. Projekat je podržala Kanadska agencija za međunarodni razvoj. Projekat se izvodi u 10 opština: Pančevo, Čačak, Kraljevo, Jagodina, Sombor, Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Paraćin, Zaječar i Valjevo.

Uvod

Uprkos demokratskim promenama iz 2000. godine, odnosi izmedju građana i države, ostali su nezadovoljavajući. Politički aktivizam većine građana je sveden na nivo pukog izlaska na izbore (jednom u svake tri godine). Bilo kakva aktivnost vezana za kontrolu onih koji su izabrani za predstavnike građana u institucijama vlasti je svedena na minimum. Manjak kontrole, ipak, nije jedini problem. Sa druge strane, suočeni smo sa sa nedostatkom inicijative samih građana, koja bi se oslikavala u korišćenju njihovih prava da iniciraju određena socijalno značajna pitanja i prezentaciji njihovih interesa. Takođe, problem predstavlja i neadekvatna komunikacija sa lokalnim vlastima i nekorišćenje datoga prava na samoorganizovanje. Direktna posledica takve situacije je ucestalo neodgovorno ponašanje političke elite, i na lokalnom i na centralnom nivou; dok sa druge strane mnoga prava građana ostaju neispunjena.

Nerealno je očekivati da isključivo individualno zalaganje može da dovede do aktivnosti koje su vezane za krajnju kontrolu i monitoring rada političara. Tu na scenu stupaju ne vladine organizacije, udruženja građana i mediji, koji predstavljaju posrednika između vlasti i građana. Na lokalnom nivou u Srbiji, najveću prepreku za tzv. watchdog aktivnosti, predstavlja manjak kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija. To se pre svega ogleda u činjenici da one ne raspolažu dovoljno obučenim osobljem u domenu funkcionisanja nevladinih organizacija; nisu dovoljno informisani o mogućnostima koje su date građanima da direktno učestvuju i utiču na proces donošeja odluka kao i o procesu ispunjavanja svojih zagarantovanih prava na nivou lokalne samouprave; treći razlog je nepoznavanje potrebne metodologije, koja bi bila najefikasnija za posmatranje rada organa lokalne samouprave, kao mesta gde se donose najvažnije odluke za lokalno stanovništvo.

Aktivnosti na projektu

Osnovni cilj projekta je, na duži rok, poboljšanje uslova za efikasno priznavanje prava građana u lokalnim zajednicama i primenu vladavine zakona. U skladu sa ovakvim ciljem projekta su koncipirane i projektne aktivnosti:

  • Upoznavanje učesnika na projektu sa ciljevima projekta i projektnim aktivnostima

  • Potpisivanje protokola o saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama i opštinama obuhvaćenih projektom

  • Priprema materijala i priručnika za trening i monitoring rada Skupština opštine

  • Prvi trodnevni trening za predstavnike lokalnih nevladinih organizacija

  • Drugi trodnevni trening za predstavnike lokalnih nevladinih organizacija

  • Monitoring rada skupština opštine

  • Analiza podataka dobijenih prilikom monitoringa rada skupština opštine i izrada izveštaja

  • Distribucija izveštaja lokalnim medijima u opštinama obuhvaćenih projektom

Preuzmite publikaciju "Monitoring rada skupština opština" u PDF formatu