Jačanje civilnog društva i medija za praćenje rada organa lokalne samouprave

Projekat “Jačanje civilnog društva i medija za praćenje rada organa lokalne samouprave“

Da bi se obezbedila efikasnost i transparentnost u radu organa lokalne samouprave neophodno je permanentno praćenje njihovog rada i kontrola od strane civilnog sektora. Stoga je potrebno građane, medije i NVO sektor upoznati sa mehanizmima za praćenje rada organa lokalne samouprave i snabdeti ih sa veštinama i sredstvima za obavljanje ove aktivnosti. Na taj način bi se postupak donošenja odluka učinio transparentnijim, a građani bi bili informisaniji o radu njihovih predstavnika. Ovaj projekat predstavlja nastavak projekta sprovedenog u 2006. godini koji je bio baziran na treninzima za predstavnike civilnog sektora i medija, sa jedne, i na monitoringu rada skupština opština, sa druge strane. Rezultati tog projekta ukazali su na neophodnost stalnog praćenja rada organa lokalne samouprave, kontinuirane obuke medija i NVO-a, ali i potrebe za izradom univerzalnog vodiča za monitoring ovih organa.

Stoga je CeSID, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, pokrenuo projekat čiji je cilj unapređenje života u lokalnoj zajednici kroz povećanje transparntnosti i efikasnosti u radu organa lokalne samouprave. Glavne aktivnosti na projektu su:

  • Priprema, štampanje i distribucija priručnika za monitoring rada lokalne samouprave;
  • Izbor deset opština u kojima će projekat biti sproveden, kao I identifikacija medija I nevladinih organizacija sa kojima će biti ostvarena saradnja na projektu;
  • Deset treninga za NVO i medije za korišćenje priručnika.

Projekat traje šest meseci.