Edukacioni program za CeSID-ove aktiviste iz oblasti preventivne diplomatije i rešavanja konflikata

Edukacioni program za CeSID-ove aktiviste iz oblasti preventivne diplomatije i rešavanja konflikata

Projekat ”Edukacioni program za CeSID-ove aktiviste iz oblasti preventivne diplomatije i rešavanja konflikata” nastao je kao odgovor na potrebu za snižavanjem politickih tenzija, poboljšanjem komunikacije i zbližavanjem razlicitih aktera u izbornom procesu. Namera CeSID-a je da razvojem veština gradjana i specificnih ciljnih grupa (sindikati, nevladine organizacije…) utice na preventivno delovanje, posredovanje i rešavanje konflikata.

Sama realizacija projekta odvijala se u tri faze. U prvoj fazi, u saradnji sa grupom medunarodnih strucnjaka iz Scuola Superiore Sant' Anna iz Pize (Italija) i Univerziteta iz Bredforda (Velika Britanija), realizovana je obuka trenera, koja je bila održana u Beogradu od 24-30. juna 2002. i koju je pohadjalo 19 CeSID-ovih trenera.

Druga faza iskorišcena je za razvoj trenerskih kapaciteta, a u trecoj fazi održana je obuka CeSID-ovih aktivista.

U periodu septembar-novembar 2002. realizovali smo ukupno 22 treninga kojima je ukupno prisustvovalo 454 CeSID-ovih aktivista. Od toga je 21 trening realizovan na teritoriji Srbije bez Kosova i Metohije, dok je jedan trening realizovan na teritoriji južnog Kosova (opstina Štrpce). Gradovi u kojima su održavani trenizi bili su: Subotica, Novi Sad, Sombor, Zrenjanin, Beograd, Valjevo, Loznica, Užice, Kraljevo, Čačak, Kragujevac, Majdanpek, Zaječar, Niš, Pirot, Vranje, Bujanovac, Smederevo, Jagodina, Leskovac i Novi Pazar.

Svrha ovih treninga bila je:

  • da učesnike upoznaju sa oblašcu rešavanja konflikta;
  • da pomognu učesnicima da razviju osnovno razumevanje konflikta i procesa rešavanja konflikta,
  • da omoguće učesnicima da razviju veštine potrebne da bi efikasnije komunicirali sa okolinom, sa pripadnicima drugih organizacija i predstavnicima lokalnih zajednica.

Treninzi nisu imali za cilj da nauče učesnike kako da se direktno uključuju, ili kako da intervenišu u krupnim i kompleksnim pitanjima dugotrajnih i nasilnih konflikata, niti im je cilj bio da uče iskusne saradnike kako da obavljaju svoje poslove. Cilj treninga bio je, pre svega, da polaznicima predstave jedan nov ugao posmatranja konflikta nudeći jednostavne alate za njegovo rešavanje.

Ukupan komentar trenera je da su zadovoljni nivoom zainteresovanosti polaznika. Često je multietni č ki sastav grupa rezultirao veoma produktivnim radom na temu konflikata, jer je jedan od ciljeva treninga i bio da se podigne svest o konfliktnim situacijama izazvanim kulturnim razlikama. Takode, postignuti su i ostali ciljevi seminara od kojih se samim polaznicima najviše svidelo igranje uloga u oblasti facilitacije, čime su pokazali da su razumeli osnovne principe ovog procesa. Aktivnost svih učesnika bila je na visokom nivou i nije bilo teško u takvoj situaciji napraviti veselu, a u isto vreme i veoma radnu atmosferu, čime su ispunjena očekivanja trenera a i samih polaznika.

Sledeći parametar za evaluaciju bila je povratna informacija učesnika nakon ucešca u izbornom procesu. Interesantan podatak je da je 139 od ukupno 454 polaznika stečena znanja direktno koristila na biračkom mestu tj. bili su u situaciji da ili učestvuju ili posreduju u konfliktnim situacijama. S druge strane, predstavnici stranaka koji su učestvovali u radu biračkih odbora u četiri opštine izrazili su zahvalnost opštinskim koordinatorima zbog konstruktivnog ucešca CeSID-ovih posmatrača. U istom periodu, 89 CeSID-ovih aktivsta izjavilo je da je aktivno koristilo veštine facilitacije vršeći svoj redovni posao.

Nastavak projekta: "Izgrađivanje kapaciteta zaposlenih u lokalnoj administraciji na polju mirnog rešavanja konflikata i nenasilne komunikacije"

Tokom projekata “Monitoring lokalne uprave” i “Edukacioni program za CeSID-ove aktiviste iz oblasti preventivne diplomatije i rešavanja konflikata”, došli smo do sledecih zaključaka: sa jedne strane zaposleni u lokalnoj administraciji nisu nikad bili obučavani, a stalno rade u konfliktnom okruženju i nezadovoljstvo gradjana njihovim radom je veliko, a sa druge strane učesnici naših radionica odlično su prihvatili projekat i predložili da se on proširi i na druge ciljne grupe.

Kao odgovor na te potrebe, dizajnirali smo projekat “Izgradnja kapaciteta lokalne administracije u oblasti razrešenja konflikata”, čiji su ciljevi da kod učesnika razvije osnovno razumevanje konflikta i procesa razrešenja konflikta, da razvije veštine koje će doprineti boljoj komunikaciju sa gradjanima i drugim zaposlenima i da stvori novi prostor za poboljšanje tolerancije i unapredjenje komunikacije.

U fazi pripreme ovog projekta, CeSID-ovi treneri su bili angažovani od strane Društva sudija Srbije da obuče novoizabrane sudije i stručne saradnike veštinama mirnog razrešavanja konflikata, facilitacije i komunikacije. U periodu od septembera do decembra 2003. godine održano je šest seminara na kojima je bilo 120 učesnika, članova Društva sudija Srbije.

Program «Izgrađivanje kapaciteta zaposlenih u lokalnoj administraciji na polju mirnog rešavanja konflikata i nenasilne komunikacije» je realizovan u 10 opština u Srbiji, u periodu od 1. decembra 2003. godine do 30. juna 2004. godine.

Projekat je realizovan u tri faze:

  • Prvi deo je predstavljao pripremnu fazu, u kojoj smo kreirali priručnik za obuku, i dogovorili održavanje dvodnevnih obuka za zaposlene u lokalnoj administraciji u 10 opština u Srbiji;
  • Drugi deo je podrazumevao realizaciju obuka, koje su sproveli CeSID-ovi dvočlani timovi za obuku, putem interaktivnih radionica;
  • Treća faza projekta se sastojala u anketiranju šefova opštinskih službi i gradjana u cilju bolje evaluacije projekta.

Priručnik za obuku kreiran je u saradnji sa Univerzitetom Scuola Superiore Sant'Anna iz Pize u Italiji, čiji su nam eksperti pomogli da njihovu praksu iz obuke posmatrača OEBS-a prilagodimo našim potrebama.

U drugoj fazi realizacije projekta, CeSID-ovi treneri su sproveli obuku za po dvadeset zaposlenih u lokalnim samoupravama sledećih gradova: Sombor, Indjija, Pančevo, Zaječar, Loznica, Kučevo, Kraljevo, Kragujevac, Čačak i Leskovac. Obuke su naišle na punu podršku šefova uprava opstina, ali i intresovanje lokalnih medijskih kuća. Treninzi su bili propraćeni radio i televizijskim prilozima kao i člancima u lokalnim štampanim medijima.

Treća faza projekta je podrazumevala sprovodjenje evaluacije. Evaluacija je obavljena uz pomoć CeSID-ovog tima specijalizovanog za javnomnjenska istraživanja. Rezultati ukazuju na zadovoljstvo učesnika organizacijom i realizacijom obuka. Učesnici su prepoznali potrebu za ovakvom vrstom obuke, izražavajući stav da su promene vrednosti, načina komunikacije i promovisanje tolerancije neophodne i drugim delovima državne uprave, ali i društva. Posebnu vrednost postupku evaluacije pružili su podaci dobijeni od neposrednih rukovodilaca učesnika programa (sekretara skupština opština, šefova odeljenja uprava). Rukovodioci nisu bili polaznici seminara, već su iznosili svoje posredne utiske o seminaru na osnovu zapažanja o promenama u radu službenika koji su bili polaznici seminara.

Zajednicka ocena učesnika (volontera, posrednih i neposrednih korisnika) na ovom projektu je neophodnost nastavka ovakvih i sličnih edukativnih programa, u cilju razvijanja kapaciteta i modernizacije državne uprave i lokalne samouprave u Republici Srbiji.