U susret izmenama izbornog zakonodavstva u Srbiji - korak napred


Ovaj projekat je deo šireg programa povezanog sa reformama izbornog zakonodavstva koji je započet pre dve godine. Do sada je CeSID organizovao više od 20 debata i okruglih stolova sa ciljem identifikacije ključnih problema u izbornom zakonodavstvu i izbornoj praksi, ali i u cilju predlaganja korisnih rešenja za unapređenje celokupnog izbornog procesa. U međuvremenu, CeSID je započeo uspešnu saradnju sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu koje je formiralo Radnu grupu za izradu Nacrta novih izbornih zakona. Četiri člana CeSID-ovog ekspertskog tima su i članovi pomenute Radne grupe.

 

Cilj projekta je da doprinese demokratizaciji srpskog društva, putem izrade i promocije novog izbornog zakonodavstva koje će biti u skladu sa demokratskim principima, međunarodnim i evropskim standardima i najboljim primerima izborne prakse u svetu.

Specifični cilj ovog projekta je doprinos poboljšanju izbornog zakonodavstva kroz stvaranje partnerstva sa profesionalcima, političkim partijama i nevladinim organizacijama.    

CeSID sprovodi ovaj projekat u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

 

Novo izborno zakonodavstvo uključuje sledeće Nacrte zakona: Zakon o političkim strankama, Zakon o izboru odbornika, Zakon o Državnoj izbornoj komisiji i Zakon o jedinstvenom biračkom spisku. Dok su pripremani Nacrti zakona, posebno Zakon o izboru odbornika, velika pažnja posvećena je gender balansu i manjinskim pitanjima.

 

Aktivnosti u okviru projekta podeljene su u dve faze:

 

I Zagovaranje za novo izborno zakonodavstvo

 

Prva faza obuhvata sastanke i okrugle stolove sa predstavnicima političkih stranaka, državnih institucija, međunarodne zajednice i ekspertskog tima CeSID-a, kao i permanentne PR aktivnosti koje će se realizovati kroz saradnju sa najvećim medijskim kućama u Srbiji i organizovanjem medija brifinga.

 

II Edukativna kampanja

 

Tokom druge faze projekta CeSID će pripremiti promotivni materijal sa ciljem da se šira javnost, a posebno oni koji su direktno uključeni u izborni proces, detaljnije upoznaju sa mehanizmima koji su predviđeni u novim zakonima. Nakon toga će biti organizovan konkurs za izbor trenera, koji će imati ključnu ulogu u informisanju subjekata izbornog procesa o svim izmenama izbornih zakona. U taj proces biće uključene sve opštine u Srbiji. Poslednja aktivnost u projektu je organizacija edukativnih panela u 165 opština koji će biti sprovedeni od strane prethodno izabranih trenera.

 

Projekat „U susret izmenama izbornog zakonodavstva u Srbiji – korak napred“ finansiran je od strane Instituta za održive zajednice i Fonda za otvoreno društvo.