Identifikacijom problema do njegovog rešenja – jačanje kapaciteta javnih institucija za prevenciju potencijalnih sukoba

Svrha projekta je jačanje kapaciteta demokratskih institucija i organizacija za sprečavanje potencijalnih društvenih i političkih konflikata. Svrha će biti postignuta kroz identifikaciju stavova i vrednosti javnog mnenja koji mogu biti uzrok sukoba i izradu preporuka institucijama i organizacijama za načine prevazilaženja ovih uzroka.

Aktivnosti na projektu su:

1. Kvantitativna i kvalitativna istraživanja javnog mnenja; istraživanja će biti osnovni instrument za identifikaciju stavova i vrednosti građana Srbije, koji su potencijalno i konfliktni i nedemokratski i mogu biti problem za konsolidaciju demokratije.
2. Analiza istraživanja i izrada preporuka
3. Prezentacija nalaza i preporuka; na ovaj način će se glavnim kreatorima javnog mnenja (predstavnicima političkih stranaka, državnih institucija, predstavnicima civilnog sektora…) pomoći da deluju u pravcu prevazilaženja nedemokratskih stavova i vrednosti.

Srbija se u prvoj polovini 2007. godine suočila sa brojnim izazovima, kako na unutrašnjem planu, tako i na planu međunarodnih integracija. Nova Vlada, koja je nedavno formirana,  suočiće se sa izazovima koji su najveći u periodu od 2000. godine do danas. Neki od njih su: rešenje konačnog statusa Kosova, saradnja sa sudom u Hagu, evroatlantske integracije, kao i nastavak reformskih procesa u oblasti ekonomije i političkog sistema. Svi ovi izazovi predstavljaju potencijalne uzroke nestabilnosti i mogu biti pretnja stabilizovanju demokratije u Srbiji.

U istraživanjima koja je CeSID realizovao u prethodnom periodu, pokazalo se da javno mnenje ima vrlo protivrečne stavove prema pomenutim temama. Ti stavovi i vrednosti, koji su često vrlo isključivi i netolerantni, mogu ozbiljno da ugroze kapacitete i kredibilitet institucija i organizacija koje treba da se bave tim temama. Nedemokratski stavovi koji se formiraju usled različitih faktora predstavljaju potencijalne uzroke sukoba, nestabilnosti i davanja „krila” nedemokratskim političkim opcijama. Iz  tog razloga, institucijama i prodemokratskim organizacijama (političkim strankama i organizacijama civilnog društva) neophodno je pružiti pomoć putem identifikacije nedemokratskih vrednosti i stavova i davanjem preporuka kako da se utiče na njihovu promenu. Kreatori javnog mnenja moraju imati uvid u raspoloženje javnog mnenja, kako bi uspeli da iznađu najbolja rešenja za brojne probleme i izazove i to rešenja koja neće izazvati potrese i ugroziti funkcionisanje još uvek krhke demokratije u Srbiji.

Potreba za detaljnim analizama stavova i ponašanja javnog mnenja, kao i pravljenje strategija za “izlaženje na kraj” sa njim, javlja se kao konstantna potreba svih onih koji se bave javnim poslovima. U istraživanjima koja je CeSID ranije sprovodio, došlo se do zabrinjavajućih nalaza o postojanju određenih nazadnih stavova i vrednosti, kao što su, na primer: nizak demokratski kapacitet javnog mnenja (oličen u vidu stava prema demokratiji kao sistemu, po kom svega 40% građana Srbije smatra demokratiju najboljim oblikom vladavine); protivrečan odnos prema rešenju kosovskog problema (čak 60% građana želi da Kosovo ostane u Srbiji, ali isto toliko ne veruje da će se to desiti!) konfuzan i nejasan stav prema međunarodnim integracijama (veliki broj neodlučnih i neinformisanih građana koji mogu biti predmet manipulacije), negativan odnos prema međunarodnom sudu u Hagu (više od polovine građana ovu ustanovu smatra političkom i pristrasnom), negativan odnos prema civilnom društvu (indikovan kroz neprihvatanje uloge nevladinih organizacija…), visok stepen autoritarnosti, etničkih stereotipa i predrasuda.

Ovo što je navedeno predstavlja samo deo nalaza do kojih smo došli i što je neophodno detaljnije analizirati i tumačiti. Na osnovu analiza neophodno je kreirati strategije i preporuke o načinima na koji kreatori javnog mnenja mogu i treba da utiču da se ovakva raspoloženja prevaziđu ili barem neutrališu. Dobra volja demokratski nastrojenih političkih stranaka i drugih organizacija za sprovođenje reformi nije dovoljna, ako javno mnenje svojim stavom i ponašanjem može ozbiljno da ugrozi te procese. Zbog toga planiramo da sprovedemo sveobuhvatna istraživanja na dva nivoa: kvantitativna istraživanja (kojima dobijamo obim i intenzitet određenih stavova), i kvalitatitivna (kojima dobijamo uzroke i motive stavova). Na osnovu njih, nameravamo da svima onima koji su akteri javnog života ukažemo na potencijalne teškoće na koje mogu naići u realizaciji određenih politika i na načine na koje te teškoće mogu da prevaziđu.

 

Projekat „Identifikacijom problema do njegovog rešenja – jačanje kapaciteta javnih institucija za prevenciju potencijalnih sukoba” se sprovodi u ciklusima, a predviđeno je da izvede ukupno četiri ciklusa istraživanja i prezentacija.

Projekat traje od 1. juna 2007. do 1. juna 2008. a njegovu realizaciju podržava Ambasada Velike Britanije u Beogradu.