O nama

CeSID - Centar za slobodne izbore i demokratiju je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija. Mi okupljamo građane sa ciljem da doprinesemo uspostavljanju i unapređenju demokratskih vrednosti i institucija u Srbiji i Crnoj Gori. Ove vrednosti promovišemo obrazovnim i istraživačkim programima, organizovanim nadgledanjem izbora, analizom predizbornih i izbornih aktivnosti učesnika u izbornom procesu, razvojem lokalne samouprave i ukazivanjem na devijantna ponašanja u našem društvu i preporukama za njihovo otklanjanje. CeSID, takođe, ima za cilj širenje znanja o demokratskim institucijama, podizanje svesti građana o važnosti slobodnih i poštenih izbora, ljudskim pravima i procesu decentralizacije, pri tome sve vreme radeći na promovisanju i jačajući proevropskih vrednosti, normi i standarda. Kroz sve ove aktivnosti u kontinuitetu radimo na privlačenju novih volontera i njihovom obrazovanju kako bi se kompetentno angažovali u CeSID-ovim aktivnostima.

Centar je osnovan prvenstveno sa ciljem da organizuje nepristrasno posmatranje izbora u Srbiji, uključujući praćenje medija, posmatranje glasanja i paralelno brojanje glasova. U aktivnosti CeSID-a su, posle osnivanja organizacije, uključeni i vodeći stručnjaci i istraživači iz oblasti sociologije, politikologije, medija i statistike, a programi rada su prošireni na druge oblasti i sveobuhvatna istraživanja koja se tiču unapređenja demokratskih vrednosti i procesa u društvu uopšte.

Centar za slobodne izbore i demokratiju u svojim aktivnostima kombinuje sledeće kapacitete:

  • Veliku mrežu, koju čini 21 000 volontera/posmatrača, 165 opštinskih timova, 16 lokalnih i 5 regionalnih kancelarija. Na ovaj način, CeSID je u stanju da kroz razgranatu mrežu svojim aktivnostima pokrije svaku opštinu u Srbiji i izvede niz različitih aktivnosti i po obimu i po trajnosti.
  • Ekipu stručnjaka, od kojih većinu čine univerzitetski profesori i istraživači u oblasti izbora, stranaka, razvoja lokalne samouprave, sprečavanja korupcije... Time su oblasti, odnosno programi kojima se CeSID bavi pokriveni i sa stručnog stanovišta.
  • Određeni broj istaknutih ličnosti iz različitih oblasti koji podržavaju napore CeSID-a kao članovi Saveta CeSID-a. Njihovim učešćem u radu i aktivnostima CeSID održava i reafirmiše ulogu kompetentnog i nepristrasnog činioca u društvenom i političkom životu Srbije.

CeSID ima uspešnu saradnju sa više od 60 NVO u Srbiji i član je Evropske mreže organizacija koje se bave posmatranjem izbora - ENEMO (2001-2002 predsedavajući). U okviru međunarodne saradnje CeSID je bio član više međunarodnih posmatračkih misija (Bugarska, Rumunija, Hrvatska, BJR Makedonija, Meksiko, Albanija, Ukrajina, Belorusija, Jermenija, Gruzija, Azerbejdžan, Rusija, Kirgistan, Kazahstan, Palestina, Izrael, Libija, Sirija, Nemačka...). CeSID je, takođe, pružao podršku za osnivanje i podizanje kapaciteta organizacija sličnog profila, kao u slučaju Rusije, Ukrajine, Gruzije, Azerbejdžana i Crne Gore.

Svoje aktivnosti CeSID je razvio u okiru 5 osnovnih programa, koji u sebi sažimaju po nekoliko projekata :

Ovim programom su obuhvaćeni projekti posmatranja izbornog procesa. U Srbiji to su projekti posmatranja glasanja na blizu 9000 biračkih mesta u 165 opština u Srbiji, paralelno brojanje glasova, analize izbornog procesa i procedure, istraživanje medija, edukaciju posmatrača i birača, kao i kampanje za izlaznost na izbore. Pored toga, imali smo niz projekata koji su obuhatali međunarodnu saradnju i učešće u procesima posmatranja izbora u većem broju zemalja.

Ovaj program smo započeli edukacijom posmatrača, građana, predstavnika vlasti i političkih partija u oblasti izbornog procesa i zakonodavstva. Potom slede edukacije u oblasti prevencije i rešavanja konflikata, političkog sistema, ljudskih prava, procesa decetralizacije i razvoja lokalne samouprave, identifikovanja ključnih društvenih problema, razvoja civilnog sektora. Ciljne grupe su bili različite, od učenika srednjih škola, građana, predstavnika vlasti i nevladinog sektora, kao i organizacije koje posmatraju izbore u drugim zemljama kojima je pružana podrška da podignu svoje kapacitete.

Ovaj program predstavlja polje u kome je CeSID postigao zapažen rezultate, pre svega zahvaljujući razgranatoj mreži i mogućnosti da svoje aktivnosti izvede u svakoj od opština Srbije. Projekti koji su rađeni u ovoj oblasti tiču se edukacije građana lokalnih zajednica, lokalnih vlasti i administracije, istraživanja javnog mnenja o problemima lokalnih zajednica, praćenje rada lokalnih vlasti i opštinske administracije, praćenje procedura u opštinama, uspostavljanje saradnje između civilnog sektora i lokalnih vlasti, kao i unapređenje kapaciteta nevladinog sektora na lokalu.

Svoju istraživačku i analitičku delatnost CeSID je razvijao paralelno sa izvođenjem projekata iz različitih oblasti. Tako smo imali istraživanja i analize izbornog ponašanja i izborne utakmice, političkih stavova građana i ciljnih grupa, ponašanja tokom izbornih kampanja; sociološka, politikološka, ekonomska i marketinška istraživanja. Pri tome smo koristili najrazličitije istraživačke tehnike, terenska istraživanja sa različitim vrstama uzorka, institucionalne analize....

Uvek aktuelno i napeto polje koje podrzumeva stalne napore i borbu protiv mita, korupcije i negativnih aspekta novca u politici i društvu predstavlja za CeSID novi izazov. Nekoliko projekata i istraživanja tiču se ove oblasti i ulažemo konstantne napore i znanja da bi pomogli društvu da smanji i ograniči negativne efekte koje ove pojave izazivaju.

U predhodnih osam godina postojanja i rada CeSID je izveo oko 100 projekata nacionalnog, regionalnog i lokalnog karaktera. U okviru tih projekata, ali i nezavisno od njih izvedeno je preko 100 istraživanja javnog mnenja o različitim temama i sa različitim ciljnim grupama.

U svom radu CeSID je imao podršku od strane sledećih donatora:

Evropska Komisija;
Evropska Agencija za Rekonstrukciju;
Charles Stewart Mott Foundation;
German Marshal Fund;
Norwegian People`s Aid;
Westminster Foundation for Democracy;
Olof Palme International Center ;
United States Institute for Peace;
Rockfeller Brothers Fund;
Municipal Support Program - SDC;
National Endowment for Democracy;
Swedish Helsinki Committee for Human Rights
NDI – National Democratic Institute for International Affairs;
CIDA;
Freedom House;
IREX;
Know How Fund;
Open Society Fund;
OSCE ODIHR;
USAID – OTI;
SIDA;
USIP;
DAI;
Ambasade: Australije, Finske, Holandije, Kanade, Švajcarske, Švedske, Velike Britanije, Nemačke